INFORMACJE www.tachografy-serwis.pl


Informacja o RODO
Informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych dla kontrahentów

 

W ramach naszej relacji biznesowej z Państwem musimy przetwarzać Państwa dane osobowe. Dbając o przejrzystość przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych przesyłamy w załączeniu krótką informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych partnerów biznesowych:
1. Administrator danych i Inspektor Ochrony Danych
Administratorem Danych osobowych zebranych od Państwa jest SOLMAR MARIUSZ MUSZYŃSKI UL. WIŚNIOWA 54 56-100 WOŁÓW, NIP 9171026382
2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych, cel przetwarzania i podstawa prawna
W ramach relacji biznesowych z kontrahentami, możemy przetwarzać dane osobowe w następujących celach:
Komunikacji na temat produktów, usług i projektów, np. w celu obsługi zapytań od kontrahentów,
Inicjowania i zarządzania relacjami z kontrahentami i utrzymywania relacji biznesowych, np. w celu obsługi zamówień na produkty lub usługi w tym dokonywania dostaw, realizacji płatności oraz do celów księgowości,
Monitorowania należności oraz dochodzenie lub obrona roszczeń w sprawach dotyczących współpracy,
Zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi (np. prowadzenie dokumentacji finansowo- księgowej).
Dla wyżej wymienionych celów, możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
nazwę/imię i nazwisko, nazwę firmy lub działalności,
kod identyfikacyjny (np. kod klienta/dostawcy),
adres i dane kontaktowe (np. ulica, numer domu, kod pocztowy, adres e-mail, telefon),
inne dane identyfikacyjne (NIP, REGON, numer rejestracji działalności, numer dowodu osobistego lub PESEL),
dane bankowe (np. numer rachunku, nazwa banku),
dane organizacyjne (np. stanowisko/funkcja, przełożony),
dane podstawowe z umów (np. data zawarcia, numer umowy, przedmiot umowy, czas trwania, wartość lub cena przedmiotu umowy, warunki realizacji usługi, cech charakterystyczne towarów),
informacje dotyczące realizowanych transportów i przesyłek,
numery, daty, wartości i treści faktur oraz innych dokumentów finansowo-księgowych.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia wyżej wymienionych celów, w tym realizacji umowy lub czynności poprzedzających zawarcie umowy z kontrahentami.
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) (w przypadku uzyskania zgody) lub art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO, tj. gdy:
Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest podmiot danych lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
Przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby trzeciej.
3. Udostępnianie danych osobowych
Możemy udostępnić Państwa dane osobowe do uzasadnionych celów:
Podmiotom współpracującym, w przypadku, gdy udostępnienie jest niezbędne do prawidłowego działania podmiotu lub realizacji umowy,
Innym podmiotom w przypadku, kiedy zostaniemy do tego zobowiązani, na przykład zgodnie z obowiązującym nakazem sądowym lub przepisami prawa,
Innym podmiotom w przypadku otrzymania zgody osoby,
Dostawcom usług, którzy przetwarzają dane na wyłączne na nasze polecenie i są na podstawie umowy zobowiązane do ochrony powierzonych im danych.
4. Okres przechowywania
Państwa dane osobowe zostaną usunięte, jeśli przechowywanie danych osobowych nie jest już konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i w przypadku braku prawnych obowiązków w zakresie ich przechowywania (jak np. przepisy podatkowe) lub jeśli upłynęły okresy przedawnienia roszczeń z zawartych umów.
5. Przysługujące prawa
Mają Państwo prawo do:
uzyskania od nas osobowych potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące Państwa dane osobowe oraz do uzyskania dostępu do tych danych,
sprostowania błędnych danych osobowych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
usunięcia swoich danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych,
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie (jeśli przetwarzanie danych osobowych jest oparte na Państwa zgodzie). Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.

[pobierz] 0.1 MB zaswiadczenie-o-czasie-wolnym-dla-kierowcy PL

Zaświadczenie dla kierowcy o dniach wolnych od prowadzenia pojazdu wersja PL ( Open Office)

[pobierz] 0.1 MB zaświadczenie o czasie wolnym dla kierowcy- UE

Zaświadczenie dla kierowcy o nieprowadzeniu pojazdu wersja UE (Open Office)

sprawdzenie tachograru co 2 lata
sprawdzenie tachograru co 2 lata

PAMIĘTAJ

 

Sprawdzenie (legalizacje) tachografu wykonujemy co 2 lata

 

 

Tachografy cyfrowe obowiązują od dnia 1 maja 2006 roku. Obowiązek montażu cyfrowych tachografów dotyczy wszystkich pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony lub służących do przewozu więcej niż 9 osób (wraz z kierowcą), wykonujących krajowy bądź też międzynarodowy transport drogowy. Oznacza to ze po dniu 1.05.2006, aby pojazd przeszedł kontrole, legalizacje,sprawdzanie musi posiadać cyfrowy tachograf.

 

Szanowni Państwo,
W związku z uzyskaniem interpretacji z GUM, stosowania zapisów art. 2 ust.1 a), b) Rozporządzenia Rady (WE) NR 2135/98 z dnia 24 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz dyrektywę 88/599/EWG dotyczącą stosowania rozporządzeń (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85, jak również wymagania 019a załącznika 1B do rozporządzenia (EWG) 3821/85
informujemy,
że od dnia 01.10.2012, jedynym tachografem cyfrowym, jaki może być montowany/wymieniany w pojeździe w przypadku uszkodzenia wcześniej użytkowanego tachografu jest tachograf III generacji z włączonym niezależnym sygnałem prędkości i drogi IMS, niezależnie od daty I-szej rejestracji pojazdu. Tachograf aktywowany w danym dniu musi spełniać obowiązujące aktualne przepisy obowiązujące w dniu instalacji
Jedynie w przypadku wymiany czujnika ruchu z typu KITAS II na KITAS II+, nie ma konieczności wymiany przyrządu rejestrującego (tachografu)

 

 

POBIERANIE DANYCH CYFROWYCH

 

- karta kierowcy - pobieranie danych nie rzadziej niż co 28 dni. Często zauważamy, że dane pobierane są raz w miesiącu co będzie wiązało się z nałożeniem kary podczas kontroli. Dane można oczywiście pobierać częściej. Dane musimy pobrać również m.in. przed ustaniem stosunku pracy danego kierowcy oraz w przypadku utraty ważności karty kierowcy.
- tachograf cyfrowy - pobieranie danych nie rzadziej niż co 90 dni. Częstym błędem jest pobieranie danych co trzy miesiące co będzie wiązało się za nałożeniem kary. Dane musimy pobrać również m.in. przed trwałym bądź okresowym przekazaniem pojazdu innemu podmiotowi oraz w przypadku wycofania pojazdu z tachografem cyfrowym z ruchu.

Postępowanie służb kontrolnych

Podczas kontroli drogowej kontrolujący pobiera dane z karty kierowcy i tachografu cyfrowego. Program kontrolny wskazuje datę ostatniego sczytania karty kierowcy (urządzenie zapisuje datę odczytu na karcie) oraz datę ostatniego odczytu tachografu. W przypadku stwierdzenia niedotrzymania powyższych terminów na pobranie danych cyfrowych wszczynane jest z urzędu postępowanie administracyjne w stosunku do przewoźnika.
Podczas kontroli w przedsiębiorstwie jesteśmy zobowiązani udostępnić kontrolującemu dane pobrane z karty kierowcy i tachografu cyfrowego. Sprawdzane są terminy kolejnych odczytów w kontrolowanym okresie. W przypadku stwierdzenia niedotrzymania terminów wszczynane jest postępowanie administracyjne. Dodatkowo jeżeli nie udostępnimy danych cyfrowych podczas kontroli, zostanie nałożona kara 500 zł za każdy dzień.

Konsekwencje

Taryfikator ustawy o transporcie drogowym przewiduje karę 500 zł za każdą kartę kierowcy, z której dane nie są pobierane w terminie. Przykład: nie pobieramy w terminie danych z kart 5 kierowców = 5*500 = 2.500 zł.

Za każdy pojazd, w którym zainstalowany jest tachograf cyfrowy i dane pobierane są rzadziej niż 90 dni kara również wynosi 500 zł.

Podstawa prawna

1. Załącznik nr 3 (Taryfikator) ustawy o transporcie drogowym:
- 6.3.7 Nieokazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, danych z karty kierowcy, z tachografu cyfrowego lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu – za każdy dzień – 500 zł
- 6.3.11 Naruszenie obowiązku wczytywania danych z karty kierowcy – za każdego kierowcę – 500 zł
- 6.3.12 Naruszenie obowiązku wczytywania danych urządzenia rejestrującego – za każdy pojazd – 500 zł
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych.
3. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 581/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie maksymalnych okresów na wczytanie odpowiednich danych z jednostek pojazdowych oraz kart kierowców

 

 CZAS JAZDY KIEROWCY

 

1. Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 9 godzin. Jednakże  może zostać przedłużony do nie więcej niż 10 godzin nie częściej niż dwa razy w tygodniu.
2. Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć
56 godzini nie może skutkować przekroczeniem maksymalnego tygodniowego czasu pracy ustalonego w dyrektywie 2002/15/WE.
3. Łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć
90 godzin.
4. Dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu obejmuje cały czas prowadzenia pojazdu na terytorium Wspólnoty lub państwa trzeciego.
5. Kierowca zapisuje jako inną pracę cały czas określony w art. 4 pkt. e), a także cały czas spędzony na prowadzeniu pojazdu używanego do działalności zarobkowej nieobjętego zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia oraz zapisuje wszelkie okresy gotowości określone w art. 15 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 od ostatniego dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku. Zapisu tego dokonuje się ręcznie na wykresówce, na wydruku lub przy użyciu funkcji ręcznego wprowadzania danych do urządzenia rejestrującego.

Dzienny czas prowadzenia pojazdu

Zgodnie z rozporządzeniem 561/2006 dzienny czas prowadzenia pojazdu wynosi 9 godzin.
Wszelkie okresy pracy innej lub okresy gotowości nie są wliczane do czasu prowadzenia pojazdu.

Czas prowadzenia pojazdu oznacza tylko i wyłączenie czas trwania czynności prowadzenia pojazduzarejestrowane przez tachograf cyfrowy lub analogowy zgodnie rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, lub zarejestrowane ręcznie, zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, który mówi, iż: „W czasie gdy urządzenie jest niezdatne do użytku lub działa wadliwie, kierowcy zaznaczają na wykresówce lub wykresówkach bądź na karcie zastępczej, która ma być dołączona do wykresówki, wszystkie informacje dotyczące różnych okresów aktywności, które nie zostały przez urządzenie prawidłowo zarejestrowane.”

UWAGA!
W przypadku awarii tachografu WSZYSTKIE aktywności w danej dobie kierowca powienien obrysować na rewersie wykresówki.

10 godzin dziennego prowadzenia pojazdu

Rozporządzenie daje nam możliwość wydłużenia dziennego czasu prowadzenia pojazdu do 10 godzin. Nie może to jednak nastąpić częściej niż 2 razy w tygodniu.

Aby prawidłowo stosować możliwość wydłużenia czasu prowadzenia pojazdu do 10 godzin, warto tutaj przytoczyć definicje tygodnia, który zgodnie z rozporządzeniem oznacza okres od godziny 00:00 w poniedziałek do godziny 24:00 w niedziele.
Często zdarza się, że błędnie rozumiana definicja tygodnia stosowana przez kierowców jest traktowana w tym przypadku jako „tydzień pracy kierowcy” (liczony od zakończenia jednego tygodniowego okresu odpoczynku do rozpoczęcia kolejnego okresu tygodniowego odpoczynku), który niekoniecznie musi się rozpoczynać w poniedziałek.

Stosowanie błędnej definicji tygodnia może narażać kierowców na karę grzywny 100 zł za przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu o czas do 1 godziny oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę (zgodnie pkt 4.1 załącznik I do ustawy o transporcie drogowym). Kara w tym przypadku przewidziana jest także dla przedsiębiorcy: 100 zł za przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu o czas powyżej 15 min do jednej godziny oraz 200zł za każdą następną rozpoczętą godzinę (załącznik III pkt 5.1.1)

Warto zauważyć, że tylko w przypadku przedsiębiorcy ustawodawca przewidział 15 min tolerancji, za przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu, co niestety nie dotyczy kierowców, którzy karę grzywny zapłacą już za przekroczenie o 1 minutę.

Od kiedy liczymy dzienny czas prowadzenia pojazdu??

Jak zostało przytoczone w definicji na początku publikacji dzienny czas prowadzenia pojazdu liczymy od momentu rozpoczęcia czynności prowadzenia pojazdu przez kierowcę po zakończeniu dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku do rozpoczęcia kolejnego dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku. Bez znaczenia jest w tym przypadku to czy kolejny dzienny czas prowadzenia pojazdu rozpoczęty jest przez kierowcę w tej samej dobie. Jeżeli kierowca odebrał dzienny odpoczynek może rozpocząć w tej samej dobie kolejny 9 godzinny dzienny czas prowadzenia pojazdu lub skorzystać z możliwości wydłużenia do 10 godzin (jeżeli nie wykorzystał już wydłużenia 2 razy w danym tygodniu)

Tygodniowy i dwutygodniowy czas prowadzeni pojazdu

Zgodnie z ust 3 i 4 art 6 rozporządzenia 561/2006 WEtygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 56 godzin,a łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 90 godzin.

W tym przypadku również stosujemy definicje tygodnia, czyli okres pomiędzy godziną 00:00 w poniedziałek, a godziną 24:00 w niedziele. O ile tygodniowy czas prowadzenia nie jest problematyczny, większe wątpliwości zawsze budzi dwutygodniowy 90 godzinny czas prowadzenia pojazdu. Wykorzystanie przez kierowcę maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu jednego tygodnia, powoduje iż w następnym tygodniu może on wykorzystać już tylko 34 godziny czasu prowadzenia pojazdu. Istotną kwestią w liczeniu dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu jest też to, że ZAWSZE liczymy tydzień do tygodnia (patrz schemat poniżej).

Przykładowy schemat prowadzenia pojazdu w czasie 2 tygodni

UWAGA!
Warto zwrócić uwagę, iż pomimo tego, że kierowca
po 34 godzinach czasu prowadzenia pojazdu w drugim tygodniu odebrał odpoczynek nie wolno mu wyruszyć do godziny 24:00 w niedziele.Wszystkie godziny przed upływem tego tygodnia będą już liczone do tego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu

Kary za przekroczenie tygodniowego i dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu

Zgodnie z załącznikiem I ustawy o transporcie drogowym kierowca zapłaci mandat 50 zł za przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazduo czas powyżej 30 minut do 2 godzin oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę (pkt 4.5). Kara dla kierowcy przewidziana jest tylko za przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu.
W przypadku przedsiębiorcy przewidziano
karę za przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazduo czas powyżej 30 minut do 2 godzin - 50 zł, za każdą następną rozpoczątą godzinę 100 zł (załącznik III pkt. 5.5.1 i 5.5.2). Kara zostanie również nałożona za przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodnio czas powyżej jednej godziny do czterech godzin - 100 zł, oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę 150 zł (załącznik III pkt. 5.6.1 i 5.6.2)

 

ogranicznik prędkości
ogranicznik prędkości

OGRANICZNIKI PRĘDKOŚCI

 

W związku z tym, że od dnia 1 stycznia 2008r.zaczął obowiązywać art.66 ust.1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2005r, nr 108, poz 908 z póź.zm) wprowadzający wymóg wyposażania określonych pojazdów w homologowane ograniczniki prędkości, tzn, że do tej pory obowiązek wyposażania pojazdów w ograniczniki dotyczył tylko pewnych grup pojazdów, np. autobusów o dopuszcalnej prędkości 100km/h powinien być wyposażony w ogranicznik prędkości o nastawionej predkości granicznej 100 km/h.

Następnie, zgodnie z Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w ogranicznik muszą być wyposażone również pojazdy EX/II, EX/III, FL,AT.Wymóg ten dotyczy pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton, zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1987r.

Obecnie w pełni obowiązujący przepis prawa o ruchu drogowym wprowadza obowiązek wyposażania pojazdów w ograniczniki prędkości w stosunku do szerokiej grupy pojazdów: autobusów, samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t, ciągników samochodowych, dla których okreslono dopuszcalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5t. Nie mozna zapominać o tym, że przypadki o których mowa wyżej, tzn, autobusy o dopuszczalnej predkości do 100km/h i pojazdy ADR, cały czas pozostają aktualne.

Podsumowując kwestię podajemy jeszcze raz dokładnie, które pojazdy muszą być wyposazone w ogranicznik prędkości a które nie mają takiego obowiązku, dlatego podamy Wam drodzy kierowcy które samochody nie muszą posiadac ogranicznika prędkości tak bedzie najłatwiej:

-autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczajacej 10t, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 t i ciągniki samochodowe, dla których dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi powyżej 12 t zarejestrowane przed 1 stycznia 1988;

-autobusy o dopuszczalenj masie całkowitej przekraczającej 5t, ale nie przekraczającej 10 t, samochody ciężarowe o dopuszczalenj masie całkowitej przekraczajacej 3,5 t, ale nie przekraczającej 12 t, i ciagniki samochodowe, dla których dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi powyżej 3,5 t, ale nie przekracza 12 t zarejestrowane przed dniem 1 października 2001r;

-autobusy, które ze względów konstrukcyjnych nie osiagają prędkości większej niż 100 km/h i samochody ciężarowe, które ze względów konstrukcyjnych nie osiagają prędkości większej niż 90 km/h;

-pojazdy specjalne lub używane do celów specjalnych Policji, Agenscji Bezpieczenstwa Wewnętrznego, Agenscji Wywiadu, Śłużby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Sił Zbrojnych RP i jednostek przeciwpożarowej;

-pojazdy zabytkowe;

-pojazdy używane do prowadzenia badań naukowych na drogach;

-pojazdy przeznaczone wyłącznie do robót publicznych na obszarach miejskich.

Każdy pojazd, który powinien posiadać ogranicznik predkości podczas przeglądu musi mieć ze sobą dokument stwierdzający posiadanie tego ogranicznika,które jest wydawane przez punkt, który został założony lub przez producenta pojazdu.

UWAGA:nie ma możliwości wykonania pozytywnego przeglądu technicznego, jesli w pojeździe nia ma ogranicznika predkości oraz dokumentacji na to urzadzenie.

 

TACHOGRAFY LEGALIZACJA
TACHOGRAFY LEGALIZACJA

REGUŁA JEDNEJ MINUTY

 

Usprawnione tachografy cyfrowe między innymi pozwolą wydłużyć czas jazdy i czas pracy poprzez dokładniejsze jego zliczanie, oczywiście przyniesie to znaczne korzyści przy wykonywaniu zadań transportowych np. w sytuacjach "korków" na drogach, podjazdów i przestawiania samochodów.


Anulowanie trybu pracy

„Wymaganie 038 Jeżeli w czasie 120 sekund od automatycznej zmiany na PRACĘ, wskutek zatrzymania pojazdu nastąpi zmiana czynności na ODPOCZYNEK lub DYSPOZYCYJNOŚĆ, to przyjmuje się, że pierwsza taka zmiana zaistniała w czasie postoju pojazdu (w ten sposób można anulować zmianę na PRACĘ).”

Po zatrzymaniu pojazdu tachograf automatycznie przełącza się w tryb rejestrowania czasu pracy, jeżeli w ciągu 2 minut od zatrzymania kierowca zmieni rodzaj aktywności na odpoczynek lub dyspozycyjność (służy do tego dla kierowcy przycisk oznaczony "1" lub dla zmiennika "2") to czas trwania pracy zostanie zastąpiony odpowiednio odpoczynkiem lub dyspozycyjnością, zatem przerwa w prowadzeniu pojazdu rozpocznie się od chwili zatrzymania, a nie od chwili wciśnięcia selektora. Kierowca rozpoczynając postój musi pamiętać, że ma tylko 2 minuty na przełączenie selektora.

Reguła jednej minuty

„Wymaganie 041 W danej minucie zegarowej, jeżeli PROWADZENIE jest zarejestrowane jako czynność w minucie bezpośrednio ją poprzedzającej i następującej bezpośrednio po niej, to cała ta minuta liczy się jako PROWADZENIE.”

„Wymaganie 042 W danej minucie zegarowej, nietraktowanej jako PROWADZENIE zgodnie z poprzednim wymaganiem 041, cała taka minuta liczy się jako jedna czynność, która trwała najdłużej w ciągu tej minuty (lub była późniejsza w przypadku czynności o jednakowym czasie trwania).”

Jeżeli w danej minucie jazda będzie trwać od 1 do 29 sekund a po niej nastąpi przerwa, tachograf zarejestruję przerwę zgodnie z regułą przeważającej aktywności. Jeżeli jednak w danej minucie obie czynności jazda i przerwa będą trwać równo po 30 sekund to tachograf zarejestruje czynność późniejszą. Dotychczas tachograf rejestrował jazdę w danej minucie jeżeli jazda trwała chociaż 1 sekundę. Nowy sposób rejestrowania jazdy przez tachografy pozwoli zaoszczędzi w trakcie doby do kilkudziesięciu minut w przypadku firm, których specyfika wymaga krótkich przejazdów, a także uchroni przed konsekwencjami braku adnotacji o konieczności przestawienia pojazdu.

 

 

 

 

 

 

Szczególnie doniosłą zmianą jest wprowadzona na podstawie wymagania 042 REGUŁA 1 MINUTY, która zmienia sposób obliczania wszelkich czynności kierowy (jazdy, pracy innej, odpoczynku i przerwy). Wcześniejsze unormowania zakładały, że jakakolwiek aktywność związana z przemieszczaniem się pojazdu, nawet trwająca zaledwie kilka sekund, była przez tachograf cyfrowy rejestrowana jako cała minuta jazdy. Generalnie nowa zasada sprowadza się do założenia, że aktywność trwająca najdłużej w ciągu 1 minuty określa czynność zarejestrowaną przez tachograf (zasada przeważającej aktywności), a w przypadku gdy obie czynności trwają po 30 sekund, zarejestrowania zostaje aktywność później wykonana. Przełomową granicą jest więc tutaj granica 29 sekund, bowiem właśnie tyle maksymalnie może trwać czas prowadzenia pojazdu, przy poświęceniu pozostałych 31 sekund na wykonanie innej czynności, by według obecnych przepisów nie zostało to zaliczone jako czas jazdy. Próba zastosowania stosunku 30:30, czyli 30 sekund przeznaczone na inną aktywność, a pozostałe 30 sekund na prowadzenie pojazdu, wydaje się ciężka do wykonania w praktyce dlatego bariera 29 sekund staje się pod tym względem bezpieczniejszą.

Nowe rozwiązania znacznie zwiększają produktywność, zwłaszcza w przypadku gdy kierowca ma wiele postojów na rozładunek, gdyż uzyskany dodatkowo czas, będzie mógł przeznaczyć na jazdę. Przeprowadzone w różnych krajach europejskich badania terenowe wskazują, że w ten sposób przedsiębiorca transportowy może uzyskać przeciętnie 45 minut dziennie dodatkowego czasu, co w skali roku jest już ogromną oszczędnością.

Jednak reguła 1 minuty ma też swój negatywny wymiar, gdyż może przyczynić się do zmniejszenia ilości przerw podczas jazdy. Skoro kierowca ma możliwość prowadzenia pojazdu przez 29 sekund w każdej minucie, to nie istnieją żadne przeszkody, aby robił to w sposób ciągły. Taka „przerywana” jazda staje się wówczas w rzeczywistości przerwą. Kierowca może w ten sposób odebrać część, bądź nawet całość przerwy z art. 7 rozporządzenia nr 561/2006 (WE), której długość musi wynosić co najmniej 15 minut, będąc faktycznie w ruchu. Dzieje się tak ponieważ ustawodawca nie określił jak często można wykonywać wskazany powyżej „manewr”, jak również nie określił konkretnych ram czasowych ograniczających takie zachowanie.

Warto jednak wspomnieć o
pierwszeństwie stosowania wymagania 041 przed regułą jednej minuty. Wymaganie to wprowadza zasadę ogólną, którą można nazwać „regułą minut sąsiednich”, gdyż przyporządkowanie minuty środkowej zależy od przynależności minut: poprzedzającej i następującej po minucie środkowej do czasu prowadzenia pojazdu. Podsumowując, gdy minuta poprzedzająca i następująca jest traktowana jako „czas jazdy” to minuta środkowa także zastaje zarejestrowana przez tachograf cyfrowy jako czas prowadzenia pojazdu. Natomiast dopiero gdy którakolwiek z minut sąsiednich nie spełnia wymagania 041 możemy zastosować regułę jednej minuty do określenia charakteru aktywności.
 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1266/2009 wprowadza również inna ciekawą instytucję
anulowania trybu pracy.


"Wymaganie 038 Jeżeli w czasie 120 sekund od automatycznej zmiany na PRACĘ, wskutek zatrzymania pojazdu nastąpi zmiana czynności na ODPOCZYNEK lub DYSPOZYCYJNOŚĆ, to przyjmuje się, że pierwsza taka zmiana zaistniała w czasie postoju pojazdu (w ten sposób można anulować zmianę na PRACĘ)."

/Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1266/2009/

W przypadku zatrzymania się pojazdu tachograf cyfrowy automatycznie przełącza się w tryb rejestrowania czasu pracy innej. Na podstawie w/w wymagania 038 kierowca ma teraz 2 minuty na zmianę rodzaju swojej aktywności na tryb odpoczynku bądź w razie potrzeby tryb dyspozycyjności (służy do tego przycisk selektora oznaczony jako „1”, a dla zmiennika przycisk „2”). W momencie zastosowania tej procedury, czas nowej aktywności będzie liczony od chwili zatrzymania się pojazdu, a nie od chwili wciśnięcia selektora, natomiast tryb pracy innej zostanie anulowany. Jedyny obowiązek kierowcy w tej sytuacji, to konieczność zachowania wymaganego czasu na zmianę aktywności, którego bieg rozpoczyna czynność zatrzymania pojazdu.

Obecnie we wszystkich tachografach cyfrowych wyprodukowanych po dniu 1 października 2011 roku stosowane są już nowe przepisy przez urządzenie rejestrujące. Natomiast w przypadku starszych modeli kierowca będzie te zasady nanosił manualnie, natomiast żeby rozliczanie aktywności było automatycznie wykonywane przez tachograf cyfrowy konieczna będzie aktualizacja oprogramowania, o ile oczywiście okaże się to możliwe i technicznie wykonalne.z

y>